Kontakty Poskytovanie služieb Služby informačnej bezpečnosti Poradenské a konzultačné služby IKT v oblastiach

Poradenské a konzultačné služby IKT v oblastiach:

Služby dohladu v procese projektového manažmentu:

Konzultácie pri riadení existujúceho portfólia IKT projektov
Analýza existujúcich procesov v oblasti projektového manažmentu
Koordinácia zlepšovacích procesov v danej oblasti
Požiadavky na zmeny a stanoviská k nim
Príprava pred zahájením projektu
Analýza dopadu projektov
Analýza existujúceho prostredia a návrh nových IKT projektov
Návrh akceptačných kritérii prislúchajúcich k jednotlivým projektom a ich kontrola
Osobné konzultácie na stretnutiach projektových tímov
Kontrola dosiahnutia definovaných akceptačných kritérii pre zadané IT projekty

Služby pre riadenie IKT infraštruktúry podla príslušnej procesnej metodiky:

Analýza existujúceho stavu procesnej dokumentácie
Vypracovanie podkladov pre procesné riadenie IKT
Podpora a poradenstvo pri tvorbe analýz a odporúčaní pre návrh a rozvoj IT
Osobné konzultácie pri príprave a aplikácii vnútorných pravidiel a smerníc v oblasti riadenia a budovania IKT.
Zber a zatriedovanie požiadaviek používatelov na IT riešenia
Analýza zozbieraných požiadaviek (s ohladom na existujúce prostredie) a ich prioritizácia.
Posudzovanie vhodnosti a dopadu jednotlivých projektov v rámci budovania a rozširovania architektúry existujúceho informačného systému
Poradenské činnosti pre prípravu podkladových materiálov do PNO
Poskytovanie odborných analýz ku špecifikácii predmetov zákaziek k PNO

Služby pre rozvoj korporátnej architektúry IKT:

Analýza existujúceho stavu korporátnej architektúry a dokumentácie k nej prislúchajúcej
Návrh základných pilierov rozvoja existujúcej architektúry
Vypracovanie záväzných štandardov pre organizáciu
Vypracovanie návrhu korporátnej architektúry
Tvorba odporúčaní a zadaní pre budovanie a úpravy informačných systémov.
Analýza súladu IKT projektov so súčastnou architektúrov IKT.
Špecifikácia požadovanej úrovne dokumentácie pri IKT projektoch.
© 2011 všetky práva vyhradené | ump.sk | code by Ivan Mišák